Prace

Drodzy Parafianie, Rada Parafialna w dn. 11.04.2016 zapoznała się z potrzebą przeprowadzenia pilnych prac w kościele:

a. naprawa schodów przed wejściem i drzwi do głównego wejścia kościoła oraz wybudowanie podjazdu dla wózków dziecięcych i inwalidzkich,

b. wymiana okien na chórze (brak wentylacji pomieszczenia na chórze),

c. wykonanie instalacji wentylacyjno-grzewczej w kościele, która pozwoli w lecie obniżyć temperaturę, a w zimie ogrzać kościół. Planowane jest wykonanie ogrzewania nawiewowego, które jest tańsze w montażu i eksploatacji. Dzięki tym pracom zlikwiduje się problem zawilgocenia ścian w kościele i poprawi komfort przebywania w kościele zarówno w lecie, jak i w zimie.

Koszt remontu szacuje się na około 40 tys. zł. Zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie finansowe naszej wspólnej parafii. Bez środków finansowych prace te są trudne do przeprowadzenia. Dane do przelewu ofiary (darowizny) na rzecz Parafii:

RZYMSKO-KATOLICKA PARAFIA PW. NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ
UL. KOCHANOWSKIEGO 11, 51 – 602 WROCŁAW

Nr konta: 77 1090 2398 0000 0001 3250 7568
tytuł przelewu: darowizna na remont kościoła

 

Darowizny na cele kościelne
Darowizny przekazywane na działalność kościołów powinno się podzielić na dwie zasadnicze grupy. Zarówno jedna, jak i druga z nich pozwala na ulgi podatkowe, niemniej ich górna wartość zależy od rodzaju i charakteru uczynionej darowizny. Odliczenie od dochodu dotyczy wyłącznie darowizn:
• na cele kultu religijnego (potocznie – na Kościół),
• na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła Katolickiego (lub innych kościołów uprawnionych na podstawie umów).
Dokonując darowizny należy zwracać uwagę nie tylko na to, z której z ulg podatkowych zamierza się korzystać, ale również, czy poniesione wydatki i otrzymane darowizny zostały prawidłowo udokumentowane.,5% podatku na Kościół
Darowizna na cele kultu religijnego

Odliczenie od dochodu przysługuje w wysokości dokonanej darowizny, nie wyżej jednak niż w kwocie stanowiącej 6 % dochodu podatnika. Co ważne 6% darowizn nie może być przekazane na wszystkie cele dobroczynności liczone łącznie, a zatem dla obliczenia 6% dochodów sumuje się darowizny na rzecz krwiodawstwa (w kwocie ekwiwalentu za oddaną krew), kultu religijnego oraz na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Jeśli łącznie wartość ta przekracza 6% dochodu – odliczeniu podlega maksymalnie właśnie to 6%, nadwyżka nie może być odliczana. Kwota 6% dochodu dotyczy wszystkich darowizn uczynionych przez podatnika. Zatem łączna wartość darowizn przekazanych na cele:
• określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e,
• kultu religijnego,
• krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.22), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy. – nie może przekraczać kwoty stanowiącej 6 % dochodu.

Do sumy tej nie wlicza się darowizn na cele charytatywno – opiekuńcze kościoła. Decydującym będzie zatem cel przekazanej darowizny. Odrębnie traktujemy przelewy na Kościół – na cele kultu religijnego, a odrębnie darowizny na cele charytatywno – opiekuńcze realizowane przez Kościół. Tych drugich nie ujmuje się w limicie 6% dochodów. Do limitu nie wlicza się również 1% podatku przekazanego na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze

Innym rodzajem ulgi jest darowizna na kościół, ale nie na cele kultu, lecz charytatywno-opiekuńcze kościołów. Darowizny dokonane na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym. Takie darowizny mogą być odliczane w całej wartości, nawet do 100% osiągniętego dochodu.
A zatem: Przelew: „na budowę kościoła” będzie darowizną na cele kultu religijnego – stosuje się ograniczenie do 6% dochodu, przelew „na utrzymanie kościelnego ośrodka pomocy bezdomnym” będzie darowizną na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła. Powyższego limitu nie stosuje się. Prawo odliczania kwot na cele charytatywno – opiekuńcze wynika nie z ustawy o podatku dochodowym, ale z art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17.05.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1989, nr 29, poz. 154 ze zm.) Wymagane dokumenty Podatnik dokonujący darowizny na cele kultu religijnego ma obowiązek wykazać darowiznę w deklaracji podatkowej wskazując: • wartość darowizny,
• wartość odliczenia oraz
• dane identyfikujące obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.
Powyższe dane wpisujemy do załącznika – PIT/O – w części D.
Do deklaracji nie trzeba załączać dowodu wpłaty lub umowy darowizny ze wskazaniem wartości przekazanych nieodpłatnie towarów, udostępnić je należy w przypadku wezwania ze strony Urzędu Skarbowego. Natomiast darczyńca:
• przekazujący pieniądze – musi posiadać dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego,
• darujący inne rzeczy – musi posiadać dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę (jego dane personalne i adresowe) oraz wartość przekazanej darowizny (zgodna z umową darowizny, nie odbiegająca od wartości rynkowej), także oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny (uczyniona w formie pisemnej z podpisem reprezentanta Kościoła) – w przypadku darowizny innej niż pieniężna.

Wszystkie dane powinny wynikać z jednego dowodu. Nie stosuje się zatem odrębnie umowy darowizny i odrębnie oświadczenia o jej przyjęciu.
Zapis ustawy brzmi, że dane powinny być wykazane w jednym dowodzie a nie w kilku. Warto zatem zadbać, by oświadczenie obdarowanego znalazło się na tym samym dokumencie, z którego wynika wartość przekazanej darowizny.
W przypadku darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła Katolickiego kwota równa darowiźnie jest zwolniona z opodatkowania u darczyńcy, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz – w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność. Poza tymi dwoma dokumentami darczyńca musi mieć dokument potwierdzające uczynienie darowizny – korzystający z
• darujący pieniądze – musi posiadać dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego,
• darujący inne rzeczy – musi posiadać dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę (jego dane personalne i adresowe) oraz wartość przekazanej darowizny (zgodna z umową darowizny, nie odbiegająca od wartości rynkowej), a także oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny (warto by była ona uczyniona w formie pisemnej z podpisem reprezentanta Kościoła, który poświadcza przyjęcie darowizny) – w przypadku darowizny innej niż pieniężna.
opiekuńcze, przy czym ważny jest zakres faktycznie wykonanych zadań, podjętych czynności itp.
Ogólne wskazanie celu, na jaki przeznaczono darowiznę, przez podanie – na cele charytatywno-opiekuńcze – nie spełnia wymogów ustawy, gdyż nie stanowi sprawozdania (por. wyrok NSA z dnia 29 października 2003 r., sygn. akt SA/Bd 2181/03).

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki